Winkelmandje

X Tæt
Tæt

Vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Artikel 3 - Anvendelse

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Kontrakten

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forpligtelser for forbruger i betænkningstiden

Artikel 8 - Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil

Artikel 9 - Forpligtelser for iværksætteren ved fortrydelsesretten
< br />Artikel 10 - Eksklusiv fortrydelsesret

Artikel 11 - Prisen

Artikel 12 - Ydelse og yderligere garanti

Artikel 13 - Levering og præstation

Artikel 14 - Langsigtede transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klageprocedure

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Yderligere eller afvigende bestemmelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;
Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret ;
Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med hans erhverv, forretning, håndværk eller erhverv;
Dag: kalenderdag;
Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form ;
Varighedskontrakt: en aftale, der strækker sig til regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode;
Varig databærer: enhver ressource - inklusive e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt på en måde, der muliggør fremtidig høring eller brug i en periode, der er passende i forhold til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som tillader uændret gengivelse af de lagrede mærkeoplysninger. muligt;
Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der leverer produkter, (adgang til) digitalt indhold og/ eller tilbyder tjenester til forbrugere på afstand;
Aftale om fjernsalg: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren i forbindelse med et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved op til og med aftalens indgåelse gøres der eksklusiv eller fælles brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
Modelskema vedr. r tilbagekaldelse: den europæiske modelformular for tilbagekaldelse inkluderet i bilag I til disse vilkår og betingelser. Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin ordre;
Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren indgår ind i kontrakten samtidigt. skal samles i samme rum.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

De Goudse Gereedschaphandel

Ambachtweg 19 , 2841 MA, Moordrecht

Telefonnummer: 0182-787368

E-mail-adresse: support@toolsidee.nl

Handelskammernummer: 71750428

Momsidentifikationsnummer: NL858834509B01

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt et relevant licenssystem:

oplysningerne om tilsynsmyndigheden.

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

- den faglige sammenslutning eller organisation, som han er tilknyttet;

- den faglige titel, det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den er blevet tildelt;

- en henvisning til de faglige regler, der gælder i Holland og instruktioner, hvor og hvordan disse faglige regler kan placeres. tilgås.

Artikel 3 - Anvendelse

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætter og forbruger .
Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil iværksætteren, inden fjernaftalen indgås, angive, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de vil være tilgængelige hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren. sendes vederlagsfrit.
Hvis fjernsalgsaftalen i modsætning til det foregående afsnit er indgået elektronisk, og inden fjernaftalens indgåelse, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på i f.eks. en måde, hvorpå det nemt kan opbevares af forbrugeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan gennemses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde. br /> Såfremt der ud over disse almindelige betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest passende for ham. er mest gunstig.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser , vil dette udtrykkeligt fremgå af det anførte tilbud.
Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, digitale indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugerens side. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitale indhold. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er tydeligt for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

Artikel 5 - Aftalen

Aftalen indgås i henhold til bestemmelserne i stk. 4 på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og overholder de tilhørende betingelser .
Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren hæve aftalen.
Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og vil sikre, at han for et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger, som er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning, begrundet eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen. forbrugeren, sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:
besøgsadressen på iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan gå med reklamationer;
betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
oplysningerne om garantier og eksisterende service efter køb;
prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller digitalt indhold; i givet fald leveringsomkostninger; og betalingsmåden, leveringen eller opfyldelsen af ​​fjernsalgsaftalen;
kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed;
hvis forbrugeren har fortrydelsesret, modelformularen til fortrydelse.
Ved en længerevarende transaktion gælder bestemmelsen i foregående afsnit kun for første levering.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

For produkter:

Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af en vare i en fortrydelsesperiode på mindst 14 dage uden begrundelse. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af ​​forbrugeren på forhånd udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har modtaget varen, eller:
hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren, eller en af ​​denne udpeget tredjepart, har modtaget det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellig leveringstid.
hvis leveringen af ​​et produkt består af flere forsendelser eller dele: dagen hvorpå forbrugeren, eller en af ​​denne udpeget tredjemand, har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;

ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget til denne har modtaget det første produkt.

Ved tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en materialebærer:

forbruger kan uden begrundelse indgå en serviceaftale og en leveringsaftale af digitalt indhold, der ikke har været leveret på en materialetransportør i mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men ikke forpligte denne til at angive sin(e) årsag(er).
Den i stk. 3 nævnte fortrydelsesfrist starter dagen efter aftalens indgåelse. < br />
Forlænget betænkningstid for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en materialebærer, hvis der ikke er oplyst om fortrydelsesretten:

Hvis iværksætteren har leveret forbrugeren med de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller ikke har leveret modelfortrydelsesformularen, udløber refleksionsperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid, bestemt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i det foregående afsnit, givet inden for 12 måneder efter startdatoen for den oprindelige fortrydelsesperiode, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog den information.

Artikel 7 - Forpligtelser for forbrugeren i fortrydelsesperioden

Forbrugeren vil i fortrydelsesperioden håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Grundprincippet er her, at forbrugeren kun må håndtere og besigtige varen, som han ville have lov til at gøre i en butik, der går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
Forbrugeren hæfter ikke for nogen reduktion i værdien af ​​produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved aftalens indgåelse.

Artikel 8 - Udøvelse af fortrydelsesretten pr. forbrugeren og omkostninger hertil

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil han inden for fortrydelsesfristen anmelde dette ved hjælp af modelfortrydelsesblanketten eller på anden entydig måde til iværksætteren.
Så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter den i stk. 1 nævnte meddelelse, sender forbrugeren bruge produktet tilbage, eller han overdrager det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer varen inden fortrydelsesfristens udløb.
Forbrugeren returnerer varen med alt medfølgende tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i original stand og emballage, og i i overensstemmelse med iværksætteren givet rimelige og klare instruktioner.
Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved returnering produktet. Hvis iværksætteren ikke har indberettet, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil afholde omkostningerne, skal forbrugeren ikke afholde omkostningerne til returnering af varerne.
Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt anmoder om, at udførelsen af ​​tjenesten eller leveringen af ​​gas, vand eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg i en begrænset mængde eller bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren iværksætteren et beløb, der er proportionalt med del af den forpligtelse, der er opfyldt af iværksætteren på denne t fortrydelsestidspunktet sammenlignet med fuld overholdelse af forpligtelsen.
Forbrugeren afholder ingen omkostninger til udførelse af ydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i en begrænset mængde eller mængde , eller at levere fjernvarme, hvis:
iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesret, refusion af omkostninger ved fortrydelse eller modelformularen til fortrydelse, eller;< br /> forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om at have anmodet om påbegyndelse af udførelsen af ​​ydelsen eller leveringen af ​​gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i fortrydelsesperioden.
Forbrugeren afholder ingen omkostninger for det fulde hhv. dellevering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medie, hvis:
han inden levering ikke udtrykkeligt har accepteret at påbegynde opfyldelse af aftalen v inden udløbet af fortrydelsesfristen;
han ikke har erkendt at miste sin fortrydelsesret ved at give sit samtykke; eller
iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opløst ved lov.

Artikel 9 - Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af fortrydelse

Hvis iværksætteren gør meddelelsen om fortrydelse fra forbrugeren elektronisk mulig, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter modtagelsen af ​​denne meddelelse.
Iværksætteren refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, inklusive eventuelle leveringsomkostninger, som iværksætteren opkræver for det returnerede produkt, umiddelbart men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham tilbagetrækningen . Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget varen, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret varen, alt efter hvad der er først.
Iværksætteren anvender til tilbagebetaling af samme. betalingsmiddel, som forbrugeren har brugt, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren klart angiver dette i tilbuddet, i hvert fald i tide til aftalens indgåelse, har oplyst:

Produkter eller ydelser, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen;
Aftaler, der lukkes under en offentlig auktion. Ved offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af iværksætteren til forbrugeren, der personligt er til stede eller får mulighed for at være personligt til stede på auktionen, under tilsyn af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
Serviceaftaler efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
udførelsen er påbegyndt med udtrykkelig forudgående samtykke fra forbrugeren; og
forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren har gennemført aftalen fuldt ud; , hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for opfyldelse og andet end til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for opfyldelse heraf;
Produkter fremstillet efter forbrugerspecifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet pr. baseret på et individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
Produkter, der går hurtigt til grunde eller har en begrænset holdbarhed;
Forseglede produkter, der til rødt produkter af sundhedsbeskyttelse eller hygiejne er ikke egnede til at blive returneret, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
Produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre produkter efter levering på grund af deres art;
Alkoholholdige drikkevarer n hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving i markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
Forseglet lyd-, videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementer herpå;
Levering af andet digitalt indhold end på en materialebærer, men kun hvis:
udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
forbrugeren har erklæret, at han hermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 - Prisen

I den angivne periode i tilbudsperioden forhøjes priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
I modsætning til foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne afhængighed af udsving og det forhold, at eventuelle angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.
Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.< br /> Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:

a. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller

b. forbrugeren har bemyndigelse til at fortryde aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

De priser, der er angivet i udbuddet af produkter eller ydelser, er inklusive moms.

Artikel 12 - Overholdelse af aftalen og ekstra garanti

Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller ydelserne overholder aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser og/eller regeringsbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
En yderligere garanti fra iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren har til aftalen mod iværksætteren, hvis iværksætteren har undladt at opfylde sin del af aftalen. tildeler visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad den juridisk er forpligtet til i tilfælde af, at den har misligholdt sin del af aftalen.

Artikel 13 - Levering og udførelse

Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer fra af produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
Under overholdelse af bestemmelserne i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser er anført, vil iværksætteren eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel kompensation.
Efter opløsning i henhold til foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Et produkt sendes til den adresse, som kunden har angivet ved bestilling. Hvis en vare ikke kan leveres, fordi pakken er afvist, eller den angivne adresse er forkert, returneres produktet til Toolsidee i Moordrecht.
Hvis en kunde stadig ønsker at modtage produktet, skal kunden betale forsendelsesomkostninger igen og vi sender produktet igen.

Hvis kunden ikke kan modtage varen, vil varen automatisk blive leveret til naboerne. Hvis naboerne ikke er til stede, bliver pakken leveret til en pakkeshop. En kunde har 7 dage til at afhente varen i en pakkeshop. Hvis et produkt ikke afhentes i en pakkeshop, vil produktet automatisk blive returneret til Toolsidee i Moordrecht efter 7 dage. Hvis et produkt returneres fra en pakkeshop, fordi kunden ikke har afhentet det i pakkeshoppen, opkræver vi returomkostningerne og refunderer omkostningerne for produktet.

Artikel 14 - Langsigtede transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Annullering:

Forbrugeren kan opsige en aftale, der er blevet indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, kan til enhver tid opsiges under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og med et varsel på højst en måned.
Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, til enhver tid inden udløbet af den fastsatte periode, under overholdelse af den aftalte annullering regler og et opsigelsesvarsel på højst en måned.
Forbrugeren kan de i de foregående afsnit nævnte aftaler:

- opsige til enhver tid og er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

- i hvert fald opsige på samme måde, som de er indgået af ham;

- altid opsige med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse:

En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (inklusive elektricitet) eller tjenester, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en tidsbegrænset.
I modsætning til det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst på tre måneder, hvis forbrugeren har underskrevet denne forlængede aftale imod kan opsige forlængelsens ophør med et varsel på højst en måned.
En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig pr. den regelmæssige levering af produkter eller tjenester, kan kun stiltiende fornyes på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen er maksimalt tre måneder, såfremt aftalen strækker sig til den almindelige, dog mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
En aftale med en begrænset varighed til den almindelige levering til informationsformål af daglige nyheder og ugeblade og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og slutter automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed:

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udsættelsen udløbet af den aftalte løbetid.

Artikel 15 - Betaling

Medmindre andet er fastsat i aftalen eller yderligere vilkår og betingelser, skal det skyldige beløb pr. forbrugeren og betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse, eller i mangel af fortrydelsesfrist inden 14 dage efter aftalens indgåelse. Ved aftale om levering af en ydelse løber denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig være forpligtet til forudbetaling af mere end 50 %. Når forudbetaling er fastsat, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen rettigheder vedrørende udførelsen af ​​den(de) relevante ordre eller ydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget. at indberette til iværksætteren.
Hvis forbrugeren ikke opfylder hans betalingsforpligtelse(r) rettidigt, dette er efter at han er blevet informeret af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter at betalingen ikke er foretaget Inden for denne 14-dages periode forfalder de lovbestemte renter af det stadig skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, han har pådraget sig. Disse indsamlingsomkostninger udgør maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500; 10 % på de næste € 2.500.= og 5 % på de næste € 5.000.= med et minimum på € 40,=. Iværksætteren kan fravige de angivne beløb og procenter til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 - Klageprocedure

Iværksætteren har en tilstrækkelig offentliggjort klageprocedure og behandler reklamationen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
Klager over aftalens gennemførelse skal indgives fuldt og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne. besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Såfremt en klage kræver en overskuelig længere sagsbehandlingstid, svarer iværksætteren inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
Forbrugeren skal under alle omstændigheder informere iværksætter til at give 4 uger til at løse klagen i gensidig samråd. Efter denne periode opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 - Tvister

Aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren for hvilke disse vilkår og betingelser gælder kun hollandsk lov.

Artikel 18 - Yderligere eller afvigende bestemmelser

Supplerende eller afvigende fra disse generelle vilkår og vilkårsbestemmelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal optages skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

Annuller restordre

Har du købt et produkt hos os i "Genbestil" og vil du gerne annullere det? Dette kan gøres gratis inden for 14 dage efter bestillingen. Efter denne periode opkræver vi 6% administrationsomkostninger af det samlede beløb. Det er de omkostninger, vi skal betale ved afbud, og som vi sender videre.
Gratis levering fra 1569,-
Betænkningstid 14 dage
Leveringstider 1 - 3 hverdage